Az Isten küld, testvéreim tinéktek,
hogy sugarai eleven tüzét,
amik Arcáról a szívembe égtek,
sugározzam csendesen szerteszét
a testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.

Krisztusban Szeretett Híveim !


Félelem és aggodalom van bennem a rám bízott feladat súlya és felelőssége miatt, de mint az Úr szőlőjének egyszerű és alázatos szolgája, szeretnék veletek és értetek dolgozni, kérve Istent és az ő legszentebb Édesanyját, a Boldogságos Szűz Máriát, hogy legyen velem, velünk szolgálatom idején.
Köszönöm közvetlen elődömnek, Kiss László Gábor atyának, hogy legjobb tudása szerint igyekezett vezetni a plébániát és  a rábízott hívek lelki üdvösségét.Imádkozzunk Érte,hogy új közösségében otthonra találjon.
Köszönöm Hencz György kanonok esperes úrnak, Bucsu község díszpolgárának évtizedeken keresztül hűséggel és becsülettel végzett  lelkipásztori munkáját,Isten éltesse születésnapja alkalmából,hiszen a héten ünnepelte 88.születésnapját,s készülünk vas miséjére is, amely augusztus 21-én vasárnap délután 5 órakor lesz. Úgy gondolom, ha valaki új helyre kerül illik bemutatkoznia, mindnyájatok előtt ismert, hogy Püspök atya augusztus 1-i hatállyal kinevezett a toronyi Plébánia és a hozzá tartozó községek, Bucsu, Dozmat,Sé plébánosává, s ezzel egyidejűleg az Egyházmegyei Könyvtár,Kincstár, Levéltár felügyeletét bízta rám.
Nem kis félelemmel és aggodalommal tekintek új feladatom elé, mégis reménykedve, mert az Istent szeretőknek minden a javukra válik.
Amit önéletrajz szerűen el tudok mondani magamról: 1977. január 2-án születtem  Szombathelyen. A szülői ház és gyermekkorom minden emléke Gyöngyösfaluhoz köt. Hálával és szeretettel gondolok szüleimre, akik Isten ajándékaként, mint 4. gyermeket elfogadtak. Isten és emberszeretetre tanítottak, felneveltek, később anyagi áldozatok mellett taníttattak. Édesapám 2003-ban elhunyt, Édesanyám hála Isten,biztos anyai háttérként mind a mai napig mellettem áll.
Általános iskolai tanulmányaim után, amelyet Gencsapátiban végeztem, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumba jelentkeztem. Érettségi után előttem állt a pályaválasztás nehéz döntése. Először a szombathelyi Tanárképző Főiskola történelem-magyar szakára jelentkeztem és nyertem felvételt. Azonban a tanulmányi év megkezdése után az Úristen hívó szava erősebbnek bizonyult, így jelentkeztem a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé és tanulmányaimat a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán folytattam, ahol 2000. májusában egyetemi diplomát, 2001-ben licenciát 2007-ben pedig doktori fokozatot szereztem. Doktori disszertációmban Mindszenty József szombathelyi egyházmegyében végzett tevékenységét dolgoztam fel.
2001. június 14-én szenteltek pappá a szombathelyi Székesegyházban, 4 társammal együtt. 2001. augusztus 1-től a Székesegyházban teljesítettem szolgálatot egészen 2003. november 1-ig. Nagyon sok örömöm volt a lelkipásztori szolgálatban, legfőképpen a minisztránsokkal sikerült egy jó közösséget létrehozni, akikkel voltam táborban, kerékpártúrán, gesztenye-szalonna sütésen, együtt számháborúztunk, s kerestük a liturgia szépségét, ezáltal próbáltunk közelebb kerülni az Istenhez. Tanítottam a Bolyay ,Frim Jakab, és a váci iskolákban.2003- ban  kerültem az Egyházmegyei Kollégiumba, ahol 270 diák mindennapjáért voltam felelős. Az Egyházmegyei Kollégium mellett szerda és csütörtöki napon a Markusowsky kórház betegeit látogattam, tanítottam a Püspöki Általános Iskolában, kisegítettem a kámoni plébánián és résztvettem a Szentszéki Bíróság munkájában. A sok megbízatás csak azt jelzi, hogy egyre kevesebben vagyunk lelkipásztorok, és egy emberre ilyen sok feladat hárul.2006. január 6-án vettem át a Szentkirályi Plébánia vezetését a hozzátartozó Táplánszentkereszttel együtt. Az Istenanyának szolgálatom kezdetén felajánlott egyházközség elfogadott, közös munka eredményeképp sok mindent elérhettünk, megvalósíthattunk.
Teljes plébánia felújítás történt kívűl belűl az udvar parkosításával,valamint neogót templomának teljes külső felújítása,tetőcserével és harangtornyába egy harangjáték került. Emelett a táplánszentkereszti templom teljes tető és cserépcseréje megtörtént.2008 szeptemberétől Rómába kerültem,ahol a Pápai Gergely Egyetemen 3 éves kint tartózkodásom alatt egy újabb egyetemi diplomát szereztem történelemből és művészettörténetből, valamint egyháztörténelemből egy tudományos fokozatot. Nem könnyű 3 évet tudok magam mögött a 46 vizsgával, 2 diploma munkával és 2 nyelvvizsgával. Rómából ez év júliusában tértem haza.

Mostani kinevezésemet, mint az eddigieket is szolgálatnak tekintem. Márai Sándorral együtt vallom: az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ember vagy, tehát ember módra az emberek között kell élned. Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad mélyén az a szándék van: nem ártani az embereknek. Néha csak azzal, hogy nem hallgatunk el tényeket, néha csak azzal, nem adok igazat, ha mindenki kiabál igen igen. A halálos ágyunkon csak akkor pihenhetünk nyugodtan, ha minden nap, minden öntudatunkkal az igazságot szolgáljuk.
A Jézus Krisztustól kapott örök igazságot szeretném közvetíteni és szolgálni mindnyájatoknak. De amint Jézus Krisztus nem volt magára hagyatva munkája közben, mert voltak tanítványai, így számítok én is rátok. Számítok a közösség minden tagjára, a polgármesterre az önkormányzati képviselőkre, az egyházközség elnökére, az egyházközségi tagokra, a templomban szolgálatot teljesítőkre, a kántorra, sekrestyésre, felolvasókra, minisztránsokra, a harangozóra, a takarítókra, a gondnokra. Számítok a rózsafüzér  tagjaira, az iskolára és az Önkormányzattal való szoros együttműködésre. Szükségem van gyengeségem tudatában mindannyiotok segítségére és támogatására, mert ha a pásztor és a nyáj egyet akar, akkor azon az Isten áldása van. Így legyen ez Toronyban, Bucsuba, Dozmaton és Sében is. Példaképem, Mindszenty bíboros mondásának szellemében szeretnék munkálkodni, amely így hangzik: a fényt soha ne mondd árnyéknak, az árnyékot fénynek, a jót rossznak és a rosszat jónak. Eddig így cselekedtem, s Isten segítségével ezután is ezt teszem.
A Boldogságos Szűzanya oltalma alá helyezett plébániára  kerültem, most szolgálatom kezdetén a toronyi,bucsui,dozmati,séi egyházközséget szeretném fölajánlani földi zarándoklásunk útitársának, a Boldogságos Szűzanyának, a remény és vigasztalás anyjának:

Mária, Jézus Anyja és a Toronyi, Bucsui, Dozmati, Séi Egyházközség Édesanyja, engedd, hogy így szólítsunk téged!
Krisztus Anyja,
aki a Szentlélektől való fogantatás által a Messiásnak
embertestet adtál,
hogy üdvözítse a szegényeket és megtörtszívűeket;
őrizd meg szívedben Egyházközségünk valamennyi tagját!
Hitnek Anyja,
aki elkísérted a templomba az Emberfiát,
hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket;
ajánld az Atyának az ő dicsőségére Egyházközségedet,
Szövetség Szent Szekrénye!
Egyháznak Anyja,
aki az utolsó vacsora termében a tanítványok között
az új népért és pásztoraiért imádkoztál;
eszközöld ki valamennyiünknek a hit ajándékának teljességét,
Apostolok Királynője!
Jézus Krisztus Anyja,
ki Fiad mellett álltál élte kezdetén és küldetésében,
kerested őt, a Mestert a sokaságban,
mellette álltál, amikor fölmagasztalták a földről,
s odaadta magát egyetlen és örök áldozatul;
aki fiadként kaptad meg Jánost,
fogadd el az öröktől fogva meghívottakat,
oltalmazd növekedésünket,
kísérj életünkben és szolgálatunkban mindannyiunkat,
Égi Édesanyánk, Mária.

Kedves Testvéreim! A liturgiában oly sokszor az Úr legyen veletek, és olyan természetes, hogy a közösség ráfeleli, és a te lelkeddel. Papnak lenni azt jelenti, hogy az ember újra és újra tanúságtevően kimondja az ott lévő közösség felé: veletek az Úr. A hívő közösség pedig visszamondja: veled is az Úr van. Ebből a kölcsönösségből, tanúságtételből élünk. Hiszem, hogy ameddig Toronyban,Bucsuban,Dozmaton,Sében tudom mondani: az Úr legyen veletek, mindig lesznek emberek, akik ráfelelik: és a te lelkeddel. Ez a hitem és a reményem.
Papi jelmondatommal kezdem bemutatkozó szentmisémet: „Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!” Ámen.

Életrajz

1977-ben született Szombathelyen, Általános Iskolai tanulmányait Gencsapátiban végezte, majd a győri Bencés Gimnáziumba érettségizett, budapesti egyetemi tanulmányait követően 10 évvel ezelőtt a Szombathelyi Székesegyházban szentelték pappá, újmisés jelmondatául a zsoltáros szavait választotta, „Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!” Székesegyházi káplánságot követően, 4 éven keresztül az Egyházmegyei Kollégium vezetője volt, majd a déli városrész Szombathely-Szentkirály és a hozzá tartozó község Táplánszentkereszt plébánosa volt. 2007-ben doktori fokozatot szerzett summa cum laude eredménnyel, most 3 éves intenzív római tanulmányút után Dr. Perger Gyula atya hazatért a Szombathelyi Egyházmegyébe.

Milyen intézményben, milyen tanulmányokat végzett el most?
A 450 éves fennállását ünneplő római Pápai Gergely Egyetemen előbb történelemből és művészettörténetből egyetemi diplomát, majd ezt követően egyháztörténelemből újabb tudományos fokozatot szereztem. A 3 év alatt 46 vizsgát kellett letennem olasz ill. latin nyelven valamint két diploma munkát kellett megírnom majd államvizsga keretében megvédenem. A történelem és művészettörténelem mellett, kincstárismeretet, levéltárismeretet, ill. műemlékvédelmet is tanultam. Mindeközben az idei évben 70 éves fennállását ünneplő Pápai Magyar Intézet lakója voltam.

Hogyan került oda? Hogyan választották ki?

Dr.Veres András püspök úr döntése és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítése értelmében kellett elvégeznem ezeket a tanulmányokat.

Mi célja ennek a képzésnek, Ön tudja-e hasznosítani ismereteit?

A történelemtudományban és a történelem segédtudományaiban való mélyebb jártasságot segíti elő. Sokrétű a képzés a kódex elmélettől, kódexek tanulmányozásától a címer és pecséttanon, oklevéltanon keresztül egészen az államelméletek ismeretéig (Machiavellitől Rosseau-ig). De betekintést nyerhettünk a Római Kúria történetébe, működésébe, vagy éppen a Vatikáni Titkos Levéltárba, Könyvtárba.
Tanulmányoztuk egy szentté vagy boldoggá avatási eljárás ügymenetét vagy éppen a Vatikáni Múzeumba vagy a keresztény katakombákba megtartott művészettörténeti óra keretében a művészeti értékeket a Krisztus utáni első századoktól napjainkig. A szépre és a művészeti értékekre mindig fogékony voltam, ezért volt különösen is nagy ajándék egy Vatikáni Múzeumba megtartott „tanóra” vagy azok a művészeti kiállítások, amelyeket ebben az időszakban rendeztek meg Rómában. 2009-ben a világ minden részéről hozták el a legértékesebb egyházi művészeti alkotásokat, így „élőbe” láthattam egyik kedvenc képemet, amelyet Spanyolországból hoztak át, Murillo Szeplőtelen fogantatás képét. Majd 2010-ben Caravaggio képeit gyűjtötték össze s állították ki Rómában, s ebben az évben pedig Lorenzo Lotto művészetét ismerhettem meg festményein keresztül. Hasznosítani és tovább gyarapítani az ismereteimet az Egyházmegye keretein belül bizonyára fogom tudni, hiszen augusztus 1-től a Toronyi plébánia és a hozzátartozó Bucsu, Dozmat, Sé községek lelkipásztori ellátása mellett az Egyházmegyei Kincstár, Könyvtár és Levéltár felelőse is leszek.

Az egyházi művészetnek vannak- e ma is elő jelesebb képviselői? Megihleti-e a hit a mai alkotókat?

Sok mai művész alkotásával találkozhattam templomokban, múzeumokban vagy egy - egy kiállítás alkalmával, de hozzám legközelebb áll s boldog vagyok, hogy barátomnak tudhatom Kisléghi Nagy Ádámot. Képeiről készült katalógust egyik művészettörténeti órára elvittem, azóta az Ő alkotásait tanítják a Gregoriána egyetemen, a professzor tollából cikk jelent meg Ádám képeiről a Szentszék hivatalos napilapjában az Osservatore Romano- ban, s e cikket követően meghívták a Sixtus-i Kápolnába a Szentatya és a művészek találkozójára. Aki ismeri Ádám képeit tudja, hogy ezen alkotásokat csak a mély, Istenbe gyökerezett, megélt és átélt hit ihletheti.

Tanulmányai során milyen értékes kapcsolatokat sikerült létesítenie?

Az egyetemen 140 országból tanulnak civilek, kispapok és papok egyaránt. Így tanulmányaim során valóban kitekintést kaptam a világegyházra annak értékeire és problémáira. Volt évfolyamtársam Pakisztánból, ahol ma is sokat szenvednek a keresztények a hitükért, akár a vértanúság vállalásáig is, de megismerhettem az afrikai vagy dél- amerikai országok szegény helyzetét, de mégis virágzó és élő hitéletét. Egyetemi évfolyamtársaimmal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, nemrégiben kirándulást is tettek Magyarországra több mint 50-en.

Melyek azok a nem mindennapi események, amelynek részesei lehetett.

Felejthetetlenek XVI. Benedek pápával történt személyes találkozások, életre szóló élményt jelent, hogy részt vehettem II. János Pál boldoggá avatási szertartásán, majd pappá szentelésem 10. évfordulóján a sírja fölé emelt oltárnál misézhettem. Minden esztendőben nagyböjtben a Sixtus-i Kápolnában vesperáson, esti imádságon vehettem részt társaimmal együtt. Egészen más a hangulata a kápolnának, amikor rendeltetésének megfelelően imádságra használják,s nemcsak „egy” turisztikai látványosság. Nagy ajándékként éltem meg, hogy több ismerősöm meglátogatott Rómában, akiknek megmutathattam Róma főbb nevezetességeit, de különösen is emlékezetes táplánszentkereszti fiatalok látogatása, akik egy audiencia alkalmával a Szentatyának játszhattak nagy sikert aratva a pápa és közel 7000 zarándok jelenlétében. Idei évben a húsvéti ünnepeket Rómában töltöttem, és az összes pápai szertartáson részt vettem virágvasárnaptól a húsvéti Urbi et Orbi áldásig bezárólag. Minden esztendőben május hónapban a Vatikáni Kertben található Lourdes-i barlangnál a Szentatya zárja le a Szűzanyának szentelt hónapot, ezeken a szertartásokon, esti fáklyás körmöneten mind a három évben részt vettem.  Mivel a virágokat és a nővényeket mindig is nagyon szerettem, nagy élmény volt valahányszor a Vatikáni Kertben vagy a Szentatya Castel- Gandolfoi nyári rezidenciájának kertjében sétálni.


Melyek a további céljai?

Mindig arra próbáltam törekedni, hogy jó pap legyek, most is ez a célom, valamint a szülői háztól hozott értékek kamatoztatása a rám bízottak körében. Mindig is vallottam, s az évek múltával egyre inkább vallom és hiszem és hinni akarom, hogy „legnagyobb hivatás itt e földi létben embernek lenni s maradni mindig minden körülményben.” Ez a célom, ez a hitem és ez a reményem.

 

Copyright © 2011. H&Z