Bucsu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

../2016. (…….) önkormányzati rendelete

Bucsu község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról,

valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló

7/2000. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

Bucsu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1.§ Bucsu község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2000. (XI.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A község területe jogalkalmazási szempontból belterületre és külterületre van felosztva, a bel- és külterület jelenlegi és tervezett határát a szabályozási tervek tartalmazzák.

(2) A belterület határát és a belterületbe vonandó telkek helyrajzi számát az 2. melléklet tartalmazza.”

 

2.§ A R. 5.§ (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Szabályozási Terv a beépítésre szánt területeket sajátos építési használatuk szerint:

 1. a)Lakóterület:

aa) Falusias                                      FLjelű

 1. b)Vegyes terület:

ba) Településközponti vegyes          TV jelű

 1. c)Gazdasági terület:                            KG jelű
 2. d)Különleges terület:

da) Temető                                       TK jelű

db) Kastély                                      KK jelű

dc) Határátkelő                                HK jelű

dd) Sportterület                               SK jelű

területfelhasználási egységekbe sorolja.

 

(3) A Szabályozási Terv a beépítésre nem szánt területeket sajátos építési használatuk szerint:

 1. a)Közlekedési és közmű terület:

aa) Közmű terület                                          KM jelű

 1. b)Zöldterület:

ba) Közpark                                                   KP jelű

 1. c)Erdőterület:

ca) Védelmi célú                                            VE jelű

cb) Gazdasági célú                                         E jelű

 1. d)Mezőgazdasági terület:

da) Kertes                                                      MK jelű

db) Farmgazdaság                                         MF jelű

 1. dc)Árutermelő                                              MÁ jelű
 2. e)Egyéb rendeltetésű terület:

ea) Vízgazdálkodási terület                           VT jelű

területfelhasználási egységbe sorolja.”

 

3.§ A R. 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A község területén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) által előírt számú személygépkocsi elhelyezésének lehetőségét lakó, gazdasági, sport területen saját telken belül kell biztosítani. Egyéb területfelhasználási egységek esetén a parkolást közlekedési területen az OTÉK figyelembevételével kell megoldani.”

 

4.§ A R. 10.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Lakókocsi, és sátor csak az OTÉK által meghatározott mértékig az FL jelű falusias építési övezetekben, már beépített lakótelken állítható fel. Lakóterületen szálláshely szolgáltatásként négynél több lakókocsi vagy sátorhelyet csak hátsó kertben lehet elhelyezni, és annak területén a szomszédos telkek irányában 3 m széles zöldsáv (bokorsor) telepítésével kell védeni.”

5.§ A R. 12.§ (1)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1)   A FL-SZ-30-4,5-800 lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírás:

 1. a)beépítés módja:                  szabadonálló
 2. b)előkert:                                5,0 m
 3. c)oldalkert:                            3,0 m
 4. d)saroktelek esetén:               5,0 m (az utcával párhuzamosan)
 5. e)telek min. szélessége:          18 m (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 6. f)telek min. mélysége:           30 m (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 7. g)min. telek terület:               800 m2 (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 8. h)beépítési %:                        30%
 9. i)építménymagasság:            4,5 m
 10. j)legkisebbzöldfel. aránya:   40%
 11. k)szintterület sűrűség:           0,5

(2)   A FL-SZ-30-4,5-1000 lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírás:

 

 1. a)beépítés módja:                  szabadonálló
 2. b)előkert:                                5,0 m
 3. c)oldalkert:                            3,0 m
 4. d)saroktelek esetén:               5,0 m (az utcával párhuzamosan)
 5. e)telek min. szélessége:          18 m (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 6. f)telek min. mélysége:           30 m (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 7. g)min. telek terület:               1000 m2 (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 8. h)beépítési %:                        30%
 9. i)építménymagasság:            4,5 m
 10. j)legkisebbzöldfel. aránya:   40%
 11. k)szintterület sűrűség:           0,5

 

(3)   A FL-SZ-30-4,5-1500 lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírás:

 

 1. a)beépítés módja:                  szabadonálló
 2. b)előkert:                                10,0 m
 3. c)oldalkert:                            3,0 m
 4. d)saroktelek esetén:               5,0 m (az utcával párhuzamosan)
 5. e)telek min. szélessége:          18 m (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 6. f)telek min. mélysége:           30 m (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 7. g)min. telek terület:               1500 m2 (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 8. h)beépítési %:                        30%
 9. i)építménymagasság:            4,5 m
 10. j)legkisebbzöldfel. aránya:   40%
 11. k)szintterület sűrűség:           0,5

(4)   A FL-SZ-30-4,5-2000 lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírás:

 

 1. a)beépítés módja:                  szabadonálló
 2. b)előkert:                                50,0 m
 3. c)oldalkert:                            3,0 m
 4. d)saroktelek esetén:               5,0 m (az utcával párhuzamosan)
 5. e)telek min. szélessége:          20 m (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 6. f)telek min. mélysége:           40 m (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 7. g)min. telek terület:               2000 m2 (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 8. h)beépítési %:                        30%
 9. i)építménymagasság:            4,5 m
 10. j)legkisebbzöldfel. aránya:   40%
 11. k)szintterület sűrűség:           0,5
 12. l)Az övezet területén nevelési, oktatási és egészségügyi létesítmény nem helyezhető el!

 

(5)   A FL-O-30-4,5-800 lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírás:

 1. a)beépítés módja:                  oldalhatáron álló
 2. b)előkert:                                5,0 m
 3. c)oldalkert:                            6,0 m
 4. d)saroktelek esetén:               5,0 m (az utcával párhuzamosan)
 5. e)telek min. szélessége:          18 m (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 6. f)telek min. mélysége:           30 m (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 7. g)min. telek terület:               800 m2 (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 8. h)beépítési %:                        30%
 9. i)építménymagasság:            4,5 m
 10. j)legkisebbzöldfel. aránya:   40%
 11. k)szintterület sűrűség:           0,5

(6)   A FL-O-30-4,5-1000 lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírás:

 1. a)beépítés módja:                  oldalhatáron álló
 2. b)előkert:                                5,0 m
 3. c)oldalkert:                            6,0 m
 4. d)saroktelek esetén:               5,0 m (az utcával párhuzamosan)
 5. e)telek min. szélessége:          18 m (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 6. f)telek min. mélysége:           30 m (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 7. g)min. telek terület:               1000 m2 (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 8. h)beépítési %:                        30%
 9. i)építménymagasság:            4,5 m
 10. j)legkisebbzöldfel. aránya:   40%
 11. k)szintterület sűrűség:           0,5

 

(7)   A FL-Z-30-4,5-1000 lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírás:

 

 1. a)beépítés módja:                  zártsorúan
 2. b)előkert:                                5,0 m
 3. c)telek min. szélessége:          8 m (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 4. d)telek min. mélysége:           30 m (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 5. e)min. telek terület:               1000 m2 (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 6. f)beépítési %:                        30%
 7. g)építménymagasság:            4,5 m
 8. h)legkisebbzöldfel. aránya:   40%
 9. i)szintterület sűrűség:           0,5”

 

6.§ A R. 12.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A lakóterületen az OTÉK által szabályozott melléképítmények helyezhetők el, szennyvíztároló csak a közcsatorna megépítéséig létesíthető.”

 

7.§ A R. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A TV-I jelű településközpont vegyes területen az OTÉK által előírtak és az épület 400 m-es körzetében a lakás funkciót zavaró bűzös, poros funkciók kizárása esetén kivételesen elhelyezhető 1 db lakóépület legfeljebb 2 lakásegységgel.”

 

8.§ A R. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A TV-II jelű településközpont vegyes területen az OTÉK által előírtak és az épület 500 m-es körzetében az egészségügyi, szociális létesítményt zavaró bűzös, poros funkciók kizárása esetén kivételesen elhelyezhető egészségügyi, szociális épület.”

 

9.§ A R. 14. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A TV-SZ-40-4,5-900 településközpont vegyes területre vonatkozó építési övezeti előírás:

 

 1. a)beépítés módja:         szabadonálló
 2. b)előkert:                      5,0 m
 3. c)oldalkert:                   3,0 m
 4. d)saroktelek esetén:     5,0 m (az utcával párhuzamosan)
 5. e)telek min. szélessége: 18 m
 6. f)telek min. mélysége:  30 m
 7. g)min. telek terület:      900 m2
 8. h)beépítési %:               40%
 9. i)építménymagasság:  4,5 m
 10. j)legkisebb zöldfel. aránya:        a be nem épített terüle 10 %-a
 11. k)szintterület sűrűség: 2,4

(3) A TV-II-SZ-10-11,5-2500 vegyes területre vonatkozó építési övezet egyedi és részletes előírásai:

 

a)beépítés módja:    szabadonálló

 1. b)telek min. szélessége: 20 m

c)telek min. mélysége:         40 m

 1. d)min. telek terület:      2500 m2

e)beépítési %:          10%

f) legnagyobbépítménymagasság:  11,5 m

 1. g)szintterület sűrűség2,4
 2. h)legkisebbzöldfel. aránya:     60%
  1. i)gépjárműelhelyezé100 % saját telken belül, vagy azonos tulajdonos esetén más telken legfeljebb 400 m sugarú távolságban kialakított, és hosszú távú jogi garanciákkal biztosított parkoló kialakítással.

(4) A TV-SZ-30-4,5-1100 vegyes területre vonatkozó építési övezet egyedi és részletes előírásai:

 

 1. a)beépítés módja:                                   szabadonálló
 2. b)telek min. szélessége:                          20 m
 3. c)telek min. mélysége:                            40 m
 4. d)min. telek terület:                                1100 m2
 5. e)beépítési %:                                         30%
 6. f)legnagyobbépítménymagasság:         4,5 m
 7. g)szintterület sűrűség2,4
 8. h)legkisebbzöldfel. aránya:                   20%
 9. i)gépjárműelhelyezésaját telken belül.”

 

10.§ A R. 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A KG-SZ-40-6,0-2500 kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó építési övezeti előírás:

 1. a)beépítés módja:                  szabadonálló
 2. b)előkert:                                10,0 m
 3. c)oldalkert:                            10,0 m
 4. d)saroktelek esetén:               10,0 m (az utcával párhuzamosan)
 5. e)telek min. szélessége:          25 m*
 6. f)telek min. mélysége:           60 m*
 7. g)min. telek terület:               2500 m2 (Szabályozási Tervtől eltérő telekalakítás esetén)
 8. h)beépítési %:                        40%
 9. i)építménymagasság:            6,0 m
 10. j)szintterület sűrűség:           2,0
 11. k)legkisebbzöldfel. aránya:   20%”

 

 

11.§ A R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egyes területeket csak az ott megjelölt célra lehet felhasználni:

 1. a)TK temető terület,
 2. b)KK kastély terület,
 3. c)HK nemzetközi határátkelő,
 4. d)SK sportterület.”

12.§ A R. 18. § (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A TK temető területre vonatkozó építési övezeti előírás:

 1. a)beépítés módja:
 2. b)beépítési %:
 3. c)építménymagasság:
 4. d)legkisebb zöldfel. aránya:
 5. e)szintterület sűrűség:

(2) A KK-SZ-30-K-5000 kastély területre vonatkozó építési övezeti előírás:

 1. a)beépítés módja:
 2. b)min. telek terület:
 3. c)beépítési %:
 4. d)építmény magasség:
 5. e)legkisebb zöldfel. aránya:
 6. f)szintterület sűrűség:
 7. g)A területen lakóépület, kereskedelmi, szolgáltató vendéglátóépület, szálláshelyszolgáltató épület, oktatás, egészségügyi, szociális épület létesíthető.

 

(3) A HK-SZ-40-10-1000 határátkelő területre vonatkozó építési övezeti előírás:

 1. a)beépítés módja:
 2. b)min. telek terület:
 3. c)beépítési %:
 4. d)építmény magasség:
 5. e)legkisebb zöldfel. aránya:
 6. f)szintterület sűrűség:

(4) A SK-SZ-7-4,5-1000 sportterületre vonatkozó építési övezeti előírás:

 1. a)beépítés módja:
 2. b)min. telek terület:
 3. c)beépítési %:
 4. d)építmény magasség:
 5. e)legkisebb zöldfel. aránya:
 6. f)szintterület sűrűség:
 7. g)A területen pihenést, testedzést szolgáló épület, vendéglátó épület létesíthető.”

 

 

 

13.§ A R. 21.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közlekedési és közmű területek kategorizálása, a biztosítandó építési területek szélességére vonatkozó előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.”

 

14.§ A R. 23.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Védelmi célú erdőterületek a területen keletkező káros hatások elleni védelem, vagy település védelmét szolgáló területek. Az övezet területén épület építése tilos.”

 

15.§ A R. 23.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)Gazdasági célú erdőterületek erdőművelés és vadgazdálkodás céljára és az ezeket szolgáló építmények elhelyezésére kijelölt területek.

Ha a terület nagysága a 100.000 m2-t meghaladja, az övezetben

1. erdő fenntartás

2. vadgazdálkodás

3.  védelem

4.  szállítás

rendeltetési egységek helyezhetők el, legfeljebb a terület 0,5%-ának beépítésével.”

 

16.§ A R. 26.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)   jelű általános mezőgazdasági területen az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei:

 1. a)lakóépület:                   nem építhető
 2. b)gazdasági épület:         3 ha
 3. c)beépítés módja:
 4. d)előkert:
 5. e)beépítési %:
 6. f)építménymagasság:
 7. g)közművesítettség:

(2)   Mk jelű kertes mezőgazdasági övezet telkein telkenként egy ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület (présház, szerszám, vegyszer-, kisgép-, terménytároló), vagy egy földdel borított pince helyezhető el. Lakóépület, továbbá állattartó épület, építmény az övezetben nem létesíthető.

(3)   Mk jelű kertes mezőgazdasági övezetben az építmények elhelyezésének, kialakításának feltételei:

 1. a)Beépíthető telek terület szántó művelési ágnál 6000 m2, kert művelési ága esetén 1500 m2. Szőlő, gyümölcsös művelési ág esetén 3000 m2 alatti telek nem építhető be.
 2. b)Beépítettség: max 3%, de max 90 m2 alapterületű épület (pince) építhető.
 3. c)Építmény magasság: max 3,0 m, homlokzatmagasság max 4,5 m lehet.
 4. d)Beépítési mód szabadon álló, előkert: min 10 m, oldalkert 3,0 m.
 5. e)A szomszédos telken álló épületek között min. 10 m távolságnak kell lennie.

(4) Mb jelű birtokközpont mezőgazdasági területen az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei:

 1. a)Lakó és vegyes rendeltetésű épület szőlő, gyümölcsös, kert művelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el.
 2. b)Gazdasági épületként csak a mezőgazdasági termelést szolgáló állattartó, raktározási, tárolási, termékfeldolgozási funkciójú épületek létesíthetők.
 3. c)Beépítettség a birtokközpont területén nem haladhatja meg a max 20 %-ot.
 4. d)Építmény magasság 4,5 m
 5. e)Előkert min 10,0 m.
 6. f)Zöldfelületi arány (körülfásítva: min 50 %).”

17.§ A R. 27.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az övezetben az OTÉK-ban leírtaknak megfelelő építmények helyezhetők el.”

18.§ A R. 28.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Utcafásítás:

 1. a)Meglévő 12-16 m közti szélességű utcákban a közművektől függően, tervezett utcákban mindenesetben legalább egyoldali
 2. b)a 16 m, vagy a feletti szélességű utcákban a közművek függvényében, tervezett utcákban minden esetben legalább kétoldali

fasor létesítendő.”

 

19.§ A R. 30.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A község területén műemlékileg védett területeket az 1. függelék tartalmazza.”

 

20.§ A R. 30.§ (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A község területén a régészetileg ismert lelőhelyek felsorolását az 1. függelék tartalmazza.

(4) A község területén a régészeti érdekű területek felsorolását az 1. függelék tartalmazza.”

 

21.§ A R. 31.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat község sajátos jogintézményként településrendezési kötelezettség körébe tartozó beültetési kötelezettség alkalmazását rendeli el.

(2) A kötelezettség határa alá az alábbi telkek Szabályozási Terven meghatározott területei tartoznak:

 1. a)109/2 hrsz, 109/3 hrsz, 111 hrsz, 110 hrsz, 108/4 hrsz, 108/3 hrsz, 108/1 hrsz telkek szabályozási terven jelölt részeire a temető körül.
 2. b)0130/1 hrsz telken 15 m szélességben
 3. c)149/2 hrsz, 149/1 hrsz, 148 hrsz, 147 hrsz, 146 hrsz, 145 hrsz, 144 hrsz telkek szabályoizási terven jelölt részeire 15 m szélességben.
 4. d)188 hrsz-en É-i részén 6,0 m szélességben Ny-i részén 15,0 m szélességben, 195 hrsz, 196 hrsz, 197 hrsz, 200 hrsz, 201 hrsz, 205 hrsz, 206/1 hrsz, 206/2 hrsz, 206/3 hrsz, 206/4 hrsz telkek szabályozási terven jelölt részeire 15,0 m szélességben

(3) A beültetési kötelezettség alá eső területen az alábbi minimális növényzetet kell biztosítani:

 1. a) terület gyepesítését,
 2. b)a telepítési sáv keresztmetszetének közepe felé emelkedő növényszintű, részben örökzöld növényzet telepítését ültetési terv alapján.”

 

22.§ A R. 32.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)Az önkormányzat feltétel bekövetkezéséhez kötött építési tilalom alkalmazását rendeli el.

(2) Az építési tilalom hatálya alá tartozik:a 306/24 hrsz, 306/25 hrsz, 306/26 hrsz, 306/27 hrsz telkek Szabályozási Terven jelölt része a Szabó Ernő féle urilak (306/28 hrsz) szolgálatában, a kastélykert helyreállításának érdekében.”

 

23.§ A R. 32/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 32/A. § A önkormányzat teljes közigazgatási területén bányászat, bányanyitás, az ezeket előkészítő munkák, és az azzal összefüggő tevékenységformák, valamint a fentiekkel összefüggésben felmerülő területhasználat nem végezhető.”

 

24. § A R. 33.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tervlap szerinti helyeken az ott megadott szélességekkel az alábbi védőtávolságokat kell megtartani:

 1. a)A középnyomású gázvezeték mentén 5-5 m.
 2. b)Föld feletti villamos vezeték 1-35 kV névleges feszültségszint között 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter
 3. c)89. o.II.r. főút külterületi szakaszán az út tengelyétől 100-100 m;
 4. d)8717 jelű összekötő út mentén 50-50 m;
 5. e)87133 jelű bekötő út mentén 50-50 m;
 6. f)tervezett rohonczi összekötő út mentén 50-50 m;
 7. g)8714 jelű összekötő út mentén 50-50 m;
 8. h)nagyobb árhullámmal veszélyeztetett vízfolyások mellett 10-10 m
 9. i)kisebb vízfolyások partéleitől 6-6 m
 10. j)önkormányzati kezelésű árkok partéleitől 3-3 m.”

 

25.§ A R. 34.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet mellékletei:

 1. a)1. melléBeépítési mintalapok
 2. b)2. melléA belterület határáról, valamint a belterületbe vonandó telkek helyrajzi számáról
 3. c)3. melléA közlekedési és közmű területek kategorizálása, a biztosítandó építési területek szélessége
 4. d)4. melléBucsu község Szabályozási Terve

 

26§    (1) A R 10.§ (1) bekezdésben az „illetve” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg lép.

          (2) A R. 20.§ (1) bekezdésben az „illetve” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg lép.

27.§ A R. a 3. melléklettel és az 1. függelékkel egészül ki.

 

28.§ Hatályát veszti az R. 4.§-a, 7.§ (1) és (4)-(5) bekezdései, 8.§-a, 9.§ (1)-(2) bekezdései, 10.§ (9) bekezdése, 12. § (10) bekezdése, 19. § (1) bekezdése, 20. § (4) bekezdése, 21.§ (5) bekezdése 23.§ (6) bekezdése, a 24. § (3) és (4) bekezdései,; 25.§(3) bekezdése, a 27.§(3) bekezdése; 29.§, 31.§ (4) bekezdés, 32. § (4) bekezdés, 33.§(1) és (3) bekezdései, és a 34. § (1) bekezdése.

 

29. § Hatályát veszti a R. 7. § (3) bekezdésben az „ill. építési és használatbavételi engedély akkor adható” és „a tervezett épület az OTÉK és egyéb jogszabályok előírásainak megfelel, továbbá” szövegrész.

 

30. § Hatályát veszti a R. 10. § (3) bekezdésében a „stb.” szövegrész.

 

31. § Hatályát veszti a R. 22.§ (6) bekezdésben az „és egyéb műtárgyak” szövegrész.

 

32.§. Ez a rendelet az elfogadást követő 3. napon lép hatályba

 


 

1. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez

 

 

 

3. melléklet a 7/2000. (XI.28.) számú rendelethez

A közlekedési és közmű területek kategorizálása, a biztosítandó építési területek szélessége:

 

 

A

B

C

D

E

F

1

Út megnevezése

Települési út kategória/kezelő

Hrsz
[meglévő]

Útkategória

Védőtávolság

Építési terület
/szab. szélesség/

2

89. sz.
országos m. főút

m. r. főút/
állami út

-

 

K.IV.A.

100-100 m

40,0 m

3

8901. j.
országos mellékút

összekötő út/ állami út

083/5; 083/6

K.V.A.

50-50 m

30,0 m

4

8717 jelű

országos mellékút

összekötő út/ állami út

098/1; 08/2; 0112

K.V.A.

50-50 m

22,0 m

5

8717 jelű

országos mellékút

összekötő út/ állami út

410 [Rohonci]
162 [Rákóczi]
280 [Petőfi]

B.V.c.

-

13,0-14,0 m
16,0 m
16-22,0 m

6

87133 jelű
országos mellékút

bekötő út/
állam út

0146

K.V.A.

50-50 m

30,0 m

7

87133 jelű
országos mellékút

bekötő út/
állam út

162 [Dózsa]

B.V.c.

-

16,0-22,0 m

8

Bucsu-Rohonc

Településközi út/

Helyi önk. út

024

 

K.V.A.

-

30,0 m

9

Bucsu-Torony

Településközi út/

Helyi önk. út

0142

K.V.A.

-

22,0 m

 

10

Lakó utak

 

Kiszolgálóút/

Helyi önk. út

038; 025/47; 402
305; 318/1
217 [Dózsa]
6; 8 [Rákóczi]
122 [József]
175 [Úttörő]
164; 166/2
096
114 [Temető]
316; 306/4 [Petőfi]

B.VI.d.

-

12,0 m
6,0 m
12,0 m
10,5-16 m
12,0 m
16,0 m
12,0 m
12,0 m
12,0 m
min. 12,0 m

11

Gyalogos út

Helyi önk. út

375

B.X.

-

3-7,0 m

12

Mezőgazdasági út

Kiszolgáló út/

Helyi önk. út

0158; 0159; 0208;
196/8; 0187/8;
0187/7; 0117/17;
0134; 0192/8;
0192/5; 025/7;
025/10; 038;
039/88; 068/7;
039/27; 097/5;
039/4; 0168;
0171/13; 0184;
0175/1; 0175/2;
0207; 0124/7; 096

K.VIII.C.

-

Kialakult, de min egyedi méretezés szerint, vagyannak hiányában 12,0 m

 


 

1. függelék a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez

 

 

1. függelék a ………..önkormányzati rendelethez

 

A község területén műemlékileg védett építmények, területek, régészeti lelőhelyek felsorolása

 

1. Bucsu község területén műemlékileg védett:

 1. a)Szent Mihály római katolikus templom, Rohonczi út 8. MTsz.: 7634 – 352 hrsz
 2. b)Műemléki környezetéhez tartozik: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 332, 346, 347, 351, 354, 357, 364 hrsz, valamint a 410 hrsz Rohonczi út érintett közterületi szakaszai.

 

2. Nyilvántartott régészetileg lelőhelyei:

 1. a)Sibrik-parrag melletti dülő: 05-07; 010/3; 010/6; 0192/7/8/9 hrsz;
 2. b)Sibrik-parrag dülő: 0192/10 hrsz;
 3. c)Malom-hegy: 025/28/29/30/31/32 hrsz;
 4. d)Nyeste-patak: 0211/3 hrsz;
 5. e)Római katolikus templom: 347; 351; 352; 354; 410 hrsz;
 6. f)Rétmelléki dülő II.: 097/39-45 hrsz;
 7. g)Hosszú dülő (5.lh.): 0117/49-54 hrsz;
 8. h)Rétmelléki dülő I. (2. és 3. lh.): 097/13-14; 097/16-17; 097/19-21; 097/37-38 hrsz;
 9. i)Hosszú Aszú dülő (1. lh.): 097/1-13; 0109/7-0109/28;
 10. j)Szabad erdő/Csonkás (0.lh.): 08119-08126; 097/1; 097/34 hrsz;
 11. k)Római kori vízvezeték nyomvonala.

 

3. Régészeti érdekű terület a Dózsa György utcától D-re lévő magaslat területe.

 

 
Névnap
Ma 2018. május 27., vasárnap, Hella napja van. Holnap Emil és Csanád napja lesz.

Copyright © 2011. H&Z